Węgorzewo: Reintegracja Społeczna
Numer ogłoszenia: 382182 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ , Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4276039.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Reintegracja Społeczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: organizacja i przeprowadzenie zajęć z Kształtowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym-reintegracja społeczna (zwanymi dalej reintegracją społeczną) dla Beneficjentów Ostatecznych przebywających w Ośrodku DOREN w Różewcu oraz opieka nad mieszkaniem readaptacyjnym i jego mieszkańcami , czyli Beneficjentów Ostatecznych w ramach realizowanego przez Ośrodek DOREN projektu Wyjść z Cienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.doren.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Doren Różewiec 1 11-600 Węgorzewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Doren.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt Wyjść z Cienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 7.2.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM - REINTEGRACJA SPOŁECZNA - ZAJĘCIA GRUPOWE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM - REINTEGRACJA SPOŁECZNA - ZAJĘCIA GRUPOWE.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM MIESZKANIA READAPTACYJNEGO I JEGO MIESZKAŃCAMI.