Węgorzewo: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Ośrodka Doren w Różewcu
Numer ogłoszenia: 412648 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ , Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4276039.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Ośrodka Doren w Różewcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje swym zakresem dostawę artykułów spożywczych ogólnych, mięsa i jego przetworów, owoców i warzyw, ryb i ich przetworów, pieczywa i nabiału do stołówki Ośrodka.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-9, 03.00.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.doren.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, pokój nr 2..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso i przetwory mięsne..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nabiał.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa i owoce.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pieczywo.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Ryby.