Węgorzewo: Reintegracja społeczna
Numer ogłoszenia: 414864 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 382182 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ, Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4276039, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Reintegracja społeczna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie zajęć z Kształtowania i doskonalenia podstawowych umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym- reintegracja społeczna dla BO przebywających w Ośrodku Doren w Różewcu oraz opieka nad mieszkaniem readaptacyjnym i jego mieszkańcami w ramach realizowanego projektu Wyjść z cienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kształtowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym- reintegracja społeczna- zajęcia grupowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Kształtowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym-reintegracja społeczna- zajęcia grupowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Nadzór nad prawidłowym użytkowaniem mieszkania readaptacyjnego i jego mieszkańcami

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ