Węgorzewo: Organizacja i przeprowadzenie diagnozy predyspozycji zawodowych oraz zajęć z reintegracji zawodowej
Numer ogłoszenia: 414914 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 382186 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ, Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4276039, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie diagnozy predyspozycji zawodowych oraz zajęć z reintegracji zawodowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie diagnozy predyspozycji zawodowych oraz zajęć z reintegracji zawodowej dla BO przebywających w Ośrodku Doren w Różewcu w ramach projektu Wyjść z cienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-9, 85.31.21.51-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Diagnozy predyspozycji zawodowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Reintegracja zawodowa- zajęcia grupowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ