Węgorzewo: Usługi Terapeutyczne projektu Wyjść z Cienia
Numer ogłoszenia: 135172 - 2009; data zamieszczenia: 06.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ , Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4276039.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi Terapeutyczne projektu Wyjść z Cienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi terapeutyczne obejmujące zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe beneficjentów ostatecznych (osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych i / lub od alkoholu oraz osoby uzależnione ze współistniejącą chorobą psychiczną) projektu pt. WYJŚĆ Z CIENIA realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.2.1.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.10.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: doren.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN Różewiec 1 11-600 Węgorzewo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2009 godzina 09:30, miejsce: siedziba Ośrodka, pokój nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt WYJŚĆ Z CIENIA realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.2. /przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej/, Poddziałanie 7.2.1.//Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/..

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: TERAPIA WYRÓWNAWCZA INDYWIDUALNA.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: TEREAPIA WYRÓWNAWCZA GRUPOWA.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM..